Tag Archives: Excel

กำหนดพื้นที่พิมพ์เฉพาะส่วนของ MS Excel

ในโปรแกรม MS Excel2007 นั้น เราสามารถที่จะกำหนดพื้นที่การพิมพ์ได้ว่าจะให้เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ มีส่วนใดบ้างตามที่เราต้องการ เพื่อที่จะให้งานที่ออกมามีพื้นที่พอดีกับหน้ากระดาษ เพราะหากไม่กำหนดค่าของพื้นที่การพิมพ์แล้ว ตัวโปรแกรม Excel จะกำหนดให้เองแบบพื้นฐานซึ่งจะทำให้งานที่พิมพ์ออกมาดูไม่ค่อยน่าอ่านเท่าไหร่ โดยเฉพาะหากมีส่วนของพื้นที่ข …

Read More »