Tag Archives: งานประดับไข่มุกแท้

งานประดับไข่มุกแท้

งานช่างประดับมุก คือ งานศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่โบราณเป็นงานช่างฝีมือที่ต้องใช้ทักษะในการฉลุเปลือกหอยมุก ประดับเป็นลวดลาย ที่ต้องใช้ความประณีตและมีระยะเวลาในการทำงาน ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นขึ้นในสมัยใด แต่มีผลงานที่มีการใช้วิธีการฝังมุกประดับเป็นลวดลายตกแต่งบนปูนปั้นที่เจดีย์ในสมัยทวาราวดี ในสมัยเชียงแสนมีการฝังมุกที่พระเนตรของพระพุทธรูป และ …

Read More »